O Nás

Naše pohřební služba nabízí komplexní pietní služby na vysoké profesionální úrovni. Naší vizitkou je přes 30 let praxe v oboru pohřebních, hřbitovních a kremačních služeb.

Široké spektrum našich služeb nabízíme zejména v městě Brně, na všech brněnských hřbitovech, obřadní síni na Ústředním hřbitově a krematoriu. Nabízíme však zajištění služeb v širokém okolí včetně výkopu hrobu.

Součástí našich služeb je na počkání vytištění smutečního oznámení (parte), dále zajišťujeme dodávky květinových darů do místa konání smutečního obřadu, tisk stuh, zprostředkování hudebního doprovodu včetně dechové hudby.

Můžeme vám také nabídnout zajištění pohřbu či převozu zemřelého po celé České republice. Zajišťujeme také převozy zemřelých ze zahraničí a repatriaci cizích státních příslušníků, včetně příslušné právní administrativy.

Pohřební služba Pavel Cajzl, Lukovany 235, 664 84 Zastávka
IČ: 47942851, DIČ: CZ6003101456, bankovní účet: 479428518/5500, koncese: MÚ Rosice, č.j. MR-OZU/643/2010/5
prov.: Koliště 65, 602 00 Brno, e-mail: cajzl@pohrby.eu, tel.: 533 433 100, 603 446 859
prov.: Masarykova 119, 664 84 Zbýšov, e-mail: cajzl@pohrby.eu, tel: 533 433 500, 603 361

Reklamační řád

Reklamace, záruky a odpovědnost za vady:
Pohřební služba Pavel Cajzl odpovídá za to, že Předmět plnění bude proveden v požadované kvalitě, podle platných technických standardů, povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a v souladu s obecně závaznými předpisy.

Pohřební služba Pavel Cajzl je povinna poskytnout Vypraviteli informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění sjednaných služeb, které jsou uvedeny v Reklamačním řádu Pohřební služby Pavel Cajzl. Vypravitel podpisem objednávky stvrzuje, že byl seznámen s reklamačním řádem dostupným na adrese provozoven, rozumí jeho obsahu a postupu reklamacního procesu v něm stanovenému. Pohřební služba Pavel Cajzl poskytuje záruku na poskytnuté služby a prodané zboží: vzhled a vlastnosti úřední schránky, ozdobného obalu urny a konečné rakve určené pro pohřbení a ostatních dodaných výrobků a to v délce 24 měsíců od pohřbení nebo jejich zakoupení.

Další práva a povinnosti neupravené temito Obchodními podmínkami se rídí obecne závaznými právními predpisy CR, zejména pak zákonem c. 256/2001 Sb., o pohrbnictví, ve znení pozdejších predpisu, a zákonem c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu.

Rozhodným právem je právo České republiky.

Podle § 14 a § 20d až § 20 zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, a s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb. se poskytuje Vypraviteli tato informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

  1. subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný pro služby poskytované dle těchto Obchodních podmínek je Česká obchodní inspekce, IČ: 00 02 08 69, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, pobočka příslušná dle sídla Pohřební služby Pavel Cajzl je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, internetovou adresou tohoto subjektu je www.coi.cz. Pokud Pohřební služba Pavel Cajzl provozuje internetové stránky, jsou uvedeny tyto informace povinně i na internetových stránkách.
  2. V případě sporu mezi Vypravitelem a Pohřební službou Pavel Cajzl, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne Pohřební služba Pavel Cajzl Vypraviteli informace uvedené pod písmenem a) výše v listinné podobě. Skutečnosti, které uvedl Vypravitel v souvislosti s uzavíráním smlouvy a v souvislosti s jejím plněním a o nichž není Pohřební službě Pavel Cajzl znám opak či odlišné stanovisko jiné osoby, se mají za pravdivé. Pohřební služba Pavel Cajzl je v případe pochybností oprávněna ověřit existenci jakýchkoliv skutečností u příbuzných zemřelého, osob blízkých zemřelému a u orgánu veřejné moci. Při posuzování práv a povinností dle těchto obchodních podmínek se užije pravidel hmotného práva pro výklad právního jednání a přiměřeně pravidla zákona č. 99/1963 Sb. pro dokazování, a to vždy s ohledem na konkrétní situaci a časové možnosti.

V Brne, dne 1. srpna 2018za pohřební službu Pavel Cajzl, v.r.

Kde nás najdete?

BRNO - KOLIŠTĚ 65
Po - Pá: 8.00 - 16.00
tel.:533 433 100
ZBÝŠOV U BRNA - MASARYKOVA 119
Po - Pá: 8.00 - 14.00
tel.: 603 361 061


©Pohřebnictví Pavel Cajzl, 1983-2018. Vyrobilo TDCorp, 2013.